Sprawozdanie z  pracy biblioteki szkolnej

w I sem. roku szkol. 2018/2019

 

W ciągu minionego semestru przeprowadzono 52 lekcje biblioteczne. Tematyka zajęć bibliotecznych miała głównie na celu zapoznawanie uczniów z  nowościami zakupionymi w ramach NPRCz 2018 oraz zachęcanie uczniów do ich systematycznego wypożyczania.

Na zajęciach uczniowie rozwijali kompetencje czytelnicze m.in. poprzez  branie udziału w głośnym czytaniu „Przedwiośnia” S. Żeromskiego (Akcja - Narodowe Czytanie) oraz wybranych nowości czytelniczych. Uczniowie ćwiczyli techniki szybkiego czytania, zapoznawali się z nowościami wydawniczymi.

Przez cały semestr realizowane były działania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. Od początku wakacji kontynuowane były zakupy nowości. We wrześniu w klasach I zostały przeprowadzone ankiety dotyczące zakupu nowości, sporządzono listy klasowe we wszystkich klasach. W ramach współpracy z wychowawcami dokonano wyboru tematu projektu edukacyjnego do realizacji w ramach NPRCz. Zrealizowano 12 projektów, w tym 9 w oddziałach klasowych:

v  „Moja miejscowość i jej okolice. Moja mała Ojczyzna” w klasach pierwszych

v  „Chemia w naszym życiu” w kl. I LO ogólna, pożarnicza

v  „Jesteśmy patriotami” w kl. II LO p

v  „Moje aspiracje – mój zawód” w kl. IV TH

v  „Moje aspiracje - mój zawód. Policjant – zawód z przyszłością” w kl. LO p

v  „Bohaterowie lektur o tematyce niepodległościowej” w kl. III LO p i III TR, TH.

v  „Polscy laureaci Nagrody Nobla” w kl. II TR, TH

v  „Lektury współczesnej młodzieży: w klasach pierwszych

v  „Kto się gimnastykuje ten nigdy nie choruje” w kl. I TR, TH i IV TR, TD

v  „Tradycje bożonarodzeniowe” członkowie KMK.

 W grudniu we współpracy z dyrekcją sporządzono sprawozdanie z realizacji NPRCz 2018.

Przeprowadzono szkolenie dla rodziców związane z realizacją NPRCz na ogólnym spotkaniu rodziców -  wywiadówka w dn. 25.09.2018 r.

Wzięto udział w konferencji w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów „Nowoczesna biblioteka – nowoczesny bibliotekarz”  w dn. 27.09.2018 r.

Przeprowadzona została rada samokształceniowa dla nauczycieli pt. „Znaczenie czytania w życiu młodego człowieka” w dn. 29.11.2018 r.

Przygotowano dekorację i wystawkę na apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który odbył się 12.10.2018 r.

We współpracy z kol. J. Rusiecką przygotowano wystawkę związaną z upamiętnieniem 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę pt. „Wiwat Niepodległa!, która była wyeksponowana na górnym korytarzu.

Kontynuowana była akcja „Wędrująca Biblioteka” pod patronatem Burmistrza Miasta Zambrowa we współpracy z Biblioteką Publiczną w Zambrowie i Ośrodkiem Wsparcia Rodzinie CARITAS.

W dn. 26.09.2018 r. społeczność szkolna oraz zaproszeni goście, wzięli udział w akcji Narodowego Czytania „Przedwiośnia” S. Żeromskiego  pt. „Spotkanie z Cezarym B.”   Akcja zorganizowana została we współpracy z kol.: B. Chrapczyńską, J. Nowowiejską i E. Modzelewską.

W dn. 19-23.11.2018 r. zorganizowano Jesienny Kiermasz Książek w ramach współpracy z Księgarnią i Hurtownią Taniej Książki z Tuliszkowa, którego celem było propagowanie czytelnictwa. Udział wzięła cała społeczność szkolna, wszyscy mieli okazję zapoznać się z nowościami czytelniczymi i różnego rodzaju pomocami dydaktycznymi i dokonać zamówienia po bardzo atrakcyjnych cenach.

W dn. 18.01.2019 r. we współpracy z kol. J. Rusiecką zorganizowano szkolny konkurs plastyczny „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”: I m-ce A. Nowakowska I LO, II m-ce M. Rykaczewska I LO, III m-ce K. Święcka I LO i A. Łuba II TH.

W dn. 18.01.2019 r. we współpracy z kol. J. Rusiecką wysłano 6 prac na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”. W konkursie udział wzięli uczniowie: z kl. I LO- A. Nowakowska, K. Święcka, M. Rykaczewska, z kl. I LO p B. Olszewski, z kl. II TH – P. Lipski i A. Łuba.

            Cyklicznie odbywały się spotkania z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Zambrowie, mające na celu m. in. propagowanie głośnego czytania, integrację i otwartość na współpracę, takie jak:

v  17.10.2018 r. – udział 5 uczennic z kl. IV TH w akcji Narodowego Czytania „Przedwiośnia” S. Żeromskiego.

v  26.10.2018 r. – udział 4 uczniów oraz kol. E. Modzelewskiej w spotkaniu poświęconym upamiętnieniu 40-tej rocznicy wyboru Polaka – Karola Wojtyły na Papieża.

v  21.11.2018 r. – udział 9 uczniów kl. II LO w spotkaniu poświęconym 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę – lekcja patriotyzmu.

W ramach współpracy z Biblioteką Publiczną w Zambrowie przy realizacji projektu Biblioteka Rozwoju Osobistego w dn. 23.11.2018 r. grupa ucz. z kl. II LO wzięła udział w spotkaniu z p. Zytą Brysacz nt. „Poznaj samego siebie, czyli o źródłach samowiedzy i samooceny”.

Stwierdzić można, że wszyscy łącznicy klas z biblioteką wywiązywali się ze swoich obowiązków. Zainteresowanie nowościami było spore, co przyczyniło się do wzrostu wypożyczeń. Wszyscy uczniowie korzystali z biblioteki.       

Wypożyczenia w I  sem.  wyniosły łącznie  1068: wśród uczniów   840 szt., natomiast wśród nauczycieli i pracowników szkoły 228 książek. Średnia wypożyczeń wśród uczniów wynosi 3,5 i jest wyższa o 0,6 książki na 1 osobę w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku szkolnego. Najwyższa średnia wypożyczeń klasy wzrosła o 1,6 na 1 ucznia (z 4,5 na 6,1), a najniższa wzrosła o 0,8 (z 1,2 na 2,0).

W minionym semestrze (biorąc pod uwagę książki zakupione w czasie wakacji) opracowano i wpisano do księgozbioru 854 nowości, z czego 377 szt. to lektury (stanowi to 45,4% zakupu w ramach NPRCz), 453 szt. to beletrystyka, pomoce pedagogiczne i inne zgłaszane przez uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły, 20 szt. to pomoce zakupione w ramach projektu zawodowego oraz 4 szt. do nauki zawodu. Nowości na bieżąco były opracowywane i okładane folię, w czym pomocni byli członkowie KMK.

Na koniec I semestru księgozbiór inwentarza głównego liczy 12888  pozycji zapisanych, co po  uwzględnieniu ubytków stanowi 10977 woluminów.

Księgozbiór podręczników i broszur stanowi 1232 pozycji zapisanych, a po uwzględnieniu ubytków -   487   woluminów. Łącznie księgozbiór  biblioteki liczy 11464 woluminy.

Księgozbiór zbiorów specjalnych w bibliotece stanowią: kasety VHS  13 szt.,  płyty DVD 158 szt., płyty CD-ROM 30 szt., płyty CD 59 szt. Łącznie księgozbiór zbiorów specjalnych  liczy 260 sztuk.

W minionym semestrze z pracowni Multimedialnego Centrum Szkoły skorzystało  61 uczniów  zapisanych do rejestru.

 

Opracowała: Agata Choińska

 

 

Zambrów, dn. 05.02.2019 r.