PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Osoba

odpowiedzialna

Osoby współ-

odpowiedzialne

Termin

I.

 Praca pedagogiczna z czytelnikami.

1.

Edukacja czytelniczo – medialna i informacyjna.

1.      Prowadzenie lekcji bibliotecznych  dotyczących czytelnictwa oraz edukacji medialnej i informacyjnej.

2.      Udział uczniów w zajęciach pozaszkolnych organizowanych m. in.:

    - w Filii Biblioteki Publicznej,

    - w dziale pedagogicznym Biblioteki Publicznej

- w Regionalnej Izbie Historycznej,

-          w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zambrowie.

3.      Promowanie nowości zakupionych w ramach

NPRCz wśród uczniów i nauczycieli.

4.      Udostępnianie pomocy multimedialnych oraz Internetu w Centrum Multimedialnym Szkoły.

5.      Pomoc czytelnikom w wyszukiwaniu informacji z księgozbioru podręcznego oraz w Internecie.

 

bibliotekarka

 

 

bibliotekarka

 

 

 

 

bibliotekarka

 

bibliotekarka

 

w czasie zastępstw

 

w czasie zastępstw

 

 

 

na bieżąco

 

na bieżąco

2.

Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.

1.      Prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikami:

   -  zajęcia czytelnicze podczas lekcji 

       bibliotecznych,

   -  głośne czytanie na lekcjach z udziałem uczniów

       i dyskusja,

   -  oglądanie filmów i dyskusja,

   -  zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii

   -  otoczenie opieką uczniów stroniących od czytania,

   -  indywidualna praca z czytelnikiem, pomoc

      w wyborze książki,

   -  rozmowy o książkach i nowościach  

      wydawniczych  głównie nowościach znajdujących  

      się w bibliotece,

-  zachęcanie uczniów do częstego korzystania z  

    księgozbioru i filmoteki szkolnej.

-  informowanie o nowościach czytelniczych, 

    reklamowanie nowości znajdujących się w

    bibliotece szkolnej zakupionych w ramach 

    NPRCz

-  akcja Czytanie Narodowe Przedwiośnia Stefana

    Żeromskiego.

2.      Organizowanie konkursów czytelniczych i

      kiermaszy książek.

3.      Udział w spotkaniach autorskich i  

      organizowanie spotkań w szkole z udziałem 

      autorów,  bibliotekarzy i innych osób.

4.      Otoczenie szczególną opieką uczniów o

      zainteresowaniach czytelniczych w ramach Koła

      Miłośników Książki.

 

bibliotekarka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bibliotekarka

 

bibliotekarka

 

 

bibliotekarka

wychowawcy i inni nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B. Chrapczyńska

J. Nowowiejska

na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 IX 2018

3.

Inspirowanie czytelnictwa w szkole.

1.      Prowadzenie współzawodnictwa w czytelnictwie, wyróżnianie najaktywniejszych czytelników.

2.      Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

    - konkurs czytelniczy na hasła propagujące  

      czytelnictwo,

    - spotkanie autorskie z miejscowym pisarzem np. z

      p. Beatą Ciecierską,

    - wykonanie gazetki tematycznej.

3.      Obchody Międzynarodowego Dnia Książki i Prasy

-     głośne czytanie w ramach współpracy z innymi 

      placówkami.

4.      Kontynuacja akcji „Wędrująca biblioteka” prowadzonej na terenie miasta Zambrów pod patronatem Burmistrza Zambrowa.

5.      Głośne czytanie Przedwiośnia S. Żeromskiego.

 

bibliotekarka

 

 

bibliotekarka

 

 

 

 

 

bibliotekarka

 

 

bibliotekarka

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caritas, ŚDS

 

Caritas,

Miejska Biblioteka Publiczna,

 

 

cyklicznie

 

 

X

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

II.

Współpraca z nauczycielami:

1.      Uwzględnianie dezyderatów czytelniczych nauczycieli.

2.      Współpraca z nauczycielami języka polskiego i innych w organizowaniu

      przez bibliotekę konkursów i praca w komisjach konkursowych.

3.      Pomoc w wyszukiwaniu materiałów do realizacji projektu edukacyjnego w

      ramach NPRCz i in..

4.   Przygotowanie apelu – części artystycznej na Dzień Edukacji Narodowej.

5.   Przekazywanie wychowawcom klas i polonistom informacji o stanie 

      czytelnictwa uczniów.

6.      Wspieranie nauczycieli – wychowawców w realizacji wybranych projektów edukacyjnych godziny z wychowawcą  dotyczącej inspirowania i upowszechniania czytelnictwa wśród wychowanków.

7.      Wybranie w poszczególnych klasach osoby pełniącej funkcję łącznika 

      klasy z biblioteką.

8.      Sporządzanie wykazu podręczników i programów nauczania na nowy rok szkolny do poszczególnych klas  z uwzględnieniem typu szkoły.

9.      Współorganizowanie Międzyszkolnej Konferencji poświeconej papieżowi

      Janowi Pawłowi II, sympozjum o prawach człowieka oraz współpraca ze

      Szkolnym Kołem Wolontariatu.

10.  Przygotowanie sprawozdania z realizacji programu NPRCz z uwzględnieniem realizowanych w klasach projektów edukacyjnych.

 

 

 

bibliotekarka

 

 

poloniści i inni

 

wychowawcy

 

K. Lipski, R. Antos

wychowawcy

 

wychowawcy

 

 

nauczyciele

 

 

 

A. i W. Maleszewscy,

J. Rusiecka

 

 

na bieżąco

 

na bieżąco

 

12 X 2018

na bieżąco

 

IX

 

 

IX

 

 

V – VI

 

XII, IV

 

 

XII

III.

Samokształcenie i doskonalenie zawodowe.

1.   Udział nauczyciela bibliotekarza w różnych formach doskonalenia

      zawodowego - zewnętrznych i wewnętrznych (konferencje, warsztaty,

      rady samokształceniowe, lekcje otwarte).

2.   Przeprowadzenie rady samokształceniowej dla Rady Pedagogicznej nt.    

      „Wpływ czytania na rozwój młodego człowieka”.

3.      Przeprowadzenie szkolenia dla rodziców nt. „Wpływu czytania na rozwój

        człowieka” w ramach realizacji NPRCz.

4.      Indywidualne doskonalenie warsztatu i metod pracy nauczyciela

      bibliotekarza – śledzenie nowości wydawniczych i prasy pedagogicznej.

 

 

bibliotekarka

 

 

 

 

 

I semestr

 

I semestr

 

 

 

IV.

Udostępnianie zbiorów.

1.   Wypożyczanie uczniom książek i lektur w bibliotece, jak i na lekcjach 

       języka polskiego.

2.   Udzielanie instruktażu bibliotecznego na lekcjach bibliotecznych.

3.   Udostępnianie uczniom i nauczycielom księgozbioru podręcznego i 

      czasopism m. in. na zajęcia praktyczne.

4.   Rozliczanie uczniów ze wszystkich wypożyczeń w bibliotece:

    -  uczniów kończących szkołę – maturzystów

    -  pozostałych uczniów.

5.      Wypożyczenie uczniom książek na wakacje w ostatnim tygodniu nauki 

      szkolonej.

6.   Wypożyczanie nauczycielom zbiorów specjalnych.

7.   Opieka nad uczniami korzystającymi z czytelni i Centrum

       Multimedialnego Szkoły.

 

 

bibliotekarka

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

 

na bieżąco

 

 

 

 

na 2 tyg. przed radą klasyfikacyjną

ostatni tydzień nauki

V.

Gromadzenie i konserwacja zbiorów.

1.   Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 –

      dokonanie zakupów, gromadzenie dokumentacji, faktur, informowanie o

      nowościach, sporządzenie sprawozdania z realizacji programu.

2.      Wprowadzenie i opracowanie nowości wydawniczych zakupionych w  

       ramach NPRCz  i innych..

3.   Zorganizowanie zbiórki książek  na akcję „Wędrująca biblioteka”.

4.   Konserwacja i obkładanie książek w folię.

6.      Selekcja zbiorów- przygotowanie książek, podręczników oraz czasopism i

      broszur zniszczonych i  zdezaktualizowanych do likwidacji.

7.      Prenumerata i kompletowanie wybranych czasopism.

 

 

bibliotekarka

 

bibliotekarka

bibliotekarka

bibliotekarka

 

bibliotekarka

 

 

 

dyrekcja

 

 

 

 

 

 

 

IX-XII

 

 

 

 

 

VI.

Działalność informacyjna.

1.   Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły i na portalach

      społecznościowych, o organizowanych konkursach, akcjach i imprezach 

      czytelniczych.

2.      Wykonanie gazetek przed biblioteką i w bibliotece.

3.      Informowanie o nowościach znajdujących się w bibliotece.

 

bibliotekarka

 

 

osoba prowadząca stronę szkoły i facebooka

 

 

 

 

na bieżąco

 

 

 

VII.

Opracowanie zbiorów.

1.    Ewidencja – bieżące prowadzenie ksiąg inwentarzowych (księgozbioru

       głównego, podręczników i broszur, zbiorów specjalnych).

2.      Spisanie i zdjęcie ze stanu inwentarzowego książek zniszczonych – głównie lektur i zdezaktualizowanych podręczników.

 

 

bibliotekarka

 

 

 

Komisja

 

 

 

VIII.

Prace administracyjno – porządkowe.

1.    Przygotowanie kart czytelników wg aktualnych list klasowych, założenie

       kart   uczniom klas pierwszych.

2.    Sporządzanie statystyki.

3.    Analiza czytelnictwa uczniów w poszczególnych klasach i typach szkół.

4.    Prowadzenie harmonogramu lekcji bibliotecznych i zajęć pozaszkolnych.

5.    Prowadzenie rejestru Centrum Multimedialnego Szkoły.

6.    Troska o estetykę biblioteki i Centrum Multimedialnego Szkoły.

 

 

bibliotekarka

 

sekretarka

 

początek IX

 

co miesiąc /semestr

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

 

 

Opracowała:

 

 

 

Zambrów, dn. 12.09.2018 r.