PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Osoba

odpowiedzialna

Osoby współ-

odpowiedzialne

Termin

I.

 Praca pedagogiczna z czytelnikami.

1.

Edukacja czytelniczo – medialna i informacyjna.

1.      Prowadzenie lekcji bibliotecznych  dotyczących czytelnictwa oraz edukacji medialnej i informacyjnej.

2.      Udział uczniów w zajęciach pozaszkolnych organizowanych:

    - w Filii Biblioteki Publicznej,

    - w dziale pedagogicznym Biblioteki Publicznej

    - w Regionalnej Izbie Historycznej.

3.      Udostępnianie pomocy multimedialnych oraz Internetu w Centrum Multimedialnym Szkoły.

4.      Pomoc czytelnikom w wyszukiwaniu informacji z księgozbioru podręcznego oraz w Internecie.

 

bibliotekarka

 

 

bibliotekarka

 

 

 

 

bibliotekarka

 

bibliotekarka

 

w czasie zastępstw

 

w czasie zastępstw

 

 

 

na bieżąco

 

na bieżąco

2.

Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.

1.      Prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikami:

   -  zajęcia czytelnicze podczas lekcji 

       bibliotecznych,

   -  głośne czytanie na lekcjach z udziałem uczniów

       i dyskusja,

   -  oglądanie filmów i dyskusja,

   -  zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii

   -  otoczenie opieką uczniów stroniących od książki

       i biblioteki,

   -  indywidualna praca z czytelnikiem oraz pomoc

      w wyborze książki,

   -  rozmowy o książkach i nowościach  

      wydawniczych oraz nowościach znajdujących  

      się w bibliotece,

-  zachęcanie uczniów do częstego korzystania z  

    księgozbioru i filmoteki szkolnej.

-  informowanie o nowościach czytelniczych, 

    reklamowanie nowości znajdujących się w

    bibliotece szkolnej oraz akcja Czytanie

    Narodowe Wesele S. Wyspiańskigo.

2.      Organizowanie konkursów czytelniczych i

      kiermaszy książek.

3.      Udział w spotkaniach autorskich i  

      organizowanie spotkań w szkole z udziałem 

      autorów,  bibliotekarzy i innych osób.

4.      Otoczenie szczególną opieką uczniów o

      zainteresowaniach czytelniczych w ramach Koła

      Miłośników Książki.

bibliotekarka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bibliotekarka

 

bibliotekarka

 

 

bibliotekarka

wychowawcy i inni nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poloniści

na bieżąco

3.

Inspirowanie czytelnictwa w szkole.

1.      Prowadzenie współzawodnictwa w czytelnictwie, wyróżnianie najaktywniejszych czytelników.

2.      Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

    - konkurs czytelniczy na hasła propagujące  

      czytelnictwo,

    - spotkanie autorskie np. z  p. Beatą Ciecierską

    - wykonanie gazetki tematycznej.

3.      Obchody Międzynarodowego Dnia Książki i Prasy

    - głośne czytanie bajek dzieciom w ramach 

      współpracy z innymi placówkami.

4.      Kontynuacja akcji „Wędrująca biblioteka” prowadzonej na terenie miasta Zambrów pod patronatem Burmistrza Zambrowa.

bibliotekarka

 

 

bibliotekarka

 

 

 

 

 

bibliotekarka

 

 

bibliotekarka

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Wsparcia Rodzinie Caritas,

Miejska Biblioteka Publiczna

 

cyklicznie

 

 

X

 

 

 

 

IV

 

 

 

cykliczne

II.

Współpraca z nauczycielami:

1.      Uwzględnianie dezyderatów czytelniczych nauczycieli.

2.      Współpraca z nauczycielami języka polskiego i innych w organizowaniu

      przez bibliotekę konkursów i praca w komisjach konkursowych.

3.   Pomoc w wyszukiwaniu materiałów metodycznych i in..

4        Przekazywanie wychowawcom klas i polonistom informacji o stanie 

      czytelnictwa uczniów.

5.      Wspieranie nauczycieli – wychowawców w realizacji godziny z wychowawcą  dotyczącej inspirowania i upowszechniania czytelnictwa

      wśród wychowanków.

6.      Wybranie w poszczególnych klasach osoby pełniącej funkcję łącznika 

      klasy z biblioteką.

7.      Sporządzanie wykazu podręczników na nowy rok szkolny do

      poszczególnych klas  z uwzględnieniem typu szkoły.

8.      Współorganizowanie Międzyszkolnej konferencji poświeconej papieżowi

      Janowi Pawłowi II oraz współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu.

9.      Przygotowanie apelu – części artystycznej na  Dzień Edukacji Narodowej.

 

 

 

bibliotekarka

 

 

poloniści i inni

 

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

nauczyciele

 

kol. A. i W. Maleszewscy

kol. J. Rusiecka

 

 

 

 

na bieżąco

na bieżąco

 

na bieżąco

 

 

IX

 

V – VI

 

IV

na bieżąco

X

III.

Samokształcenie i doskonalenie zawodowe.

1.   Udział nauczyciela bibliotekarza w różnych formach doskonalenia

      zawodowego - zewnętrznych i wewnętrznych (konferencje, warsztaty,

      rady samokształceniowe, lekcje otwarte).

2.   Przeprowadzenie rady samokształceniowej dla Rady Pedagogicznej nt.    

      „Techniki czytania”.

3.      Indywidualne doskonalenie warsztatu i metod pracy nauczyciela

      bibliotekarza – śledzenie nowości wydawniczych i prasy pedagogicznej.

 

 

bibliotekarka

 

 

 

 

 

I semestr

 

 

 

IV.

Udostępnianie zbiorów.

1.   Wypożyczanie uczniom lektur zarówno w bibliotece, jak i na lekcjach 

       języka polskiego.

2.   Udzielanie instruktażu bibliotecznego na lekcjach bibliotecznych.

3.   Udostępnianie uczniom i nauczycielom księgozbioru podręcznego i 

      czasopism m. in. na zajęcia praktyczne.

4.    Rozliczanie uczniów ze wszystkich wypożyczeń w bibliotece:

    -  uczniów kończących szkołę – maturzystów

    -  pozostałych uczniów.

5.    Wypożyczanie nauczycielom zbiorów specjalnych.

6.       Opieka nad uczniami korzystającymi z czytelni i Centrum

       Multimedialnego Szkoły.

 

 

bibliotekarka

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

 

na bieżąco

 

 

 

 

na 2 tyg. przed radą klasyfikacyjną

V.

Gromadzenie i konserwacja zbiorów.

1.    Wypełnienie i złożenie wniosku po raz trzeci w ramach  „Narodowego

 Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3”.

2.    Pozyskanie nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu

       Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3” i realizacja programu.

3.    Zorganizowanie zbiórki książek  na akcję „Wędrująca biblioteka”.

4.    Konserwacja i obkładanie książek w folię.

5.    Selekcja zbiorów- przygotowanie czasopism i broszur zniszczonych i

       zdezaktualizowanych do likwidacji.

6.    Prenumerata i kompletowanie wybranych czasopism.

 

bibliotekarka

 

bibliotekarka

bibliotekarka

bibliotekarka

 

bibliotekarka

 

 

 

dyrekcja

 

 

 

 

 

sekretariat

 

po otrzymaniu środków

 

 

 

 

 

 

VI.

Działalność informacyjna.

1.   Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły i na portalach

      społecznościowych, o organizowanych konkursach, akcjach i imprezach 

      czytelniczych.

2.      Wykonanie gazetek przed biblioteką i w bibliotece.

 

bibliotekarka

 

 

osoba prowadząca stronę szkoły

 

 

 

 

na bieżąco

 

 

 

VII.

Opracowanie zbiorów.

1.    Ewidencja – bieżące prowadzenie ksiąg inwentarzowych (księgozbioru

       głównego, podręczników i broszur, wydawnictw specjalnych).

2.      Zdjęcie ze stanu inwentarzowego ubytków  po przeprowadzonym w

      minionym roku szkolnym skontrum.

 

 

bibliotekarka

 

 

VIII.

Prace administracyjno – porządkowe.

1.    Przygotowanie kart czytelników wg list klasowych, założenie kart 

       uczniom klas pierwszych.

2.    Sporządzanie statystyki.

3.    Analiza czytelnictwa uczniów w poszczególnych klasach i typach szkół.

4.    Prowadzenie harmonogramu lekcji bibliotecznych i zajęć pozaszkolnych.

5.    Prowadzenie rejestru Centrum Multimedialnego Szkoły.

6.    Troska o estetykę biblioteki i Centrum Multimedialnego Szkoły.

 

 

bibliotekarka

 

sekretarka

 

początek IX

 

co miesiąc/semestr

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

 

 

Opracowała:

 

 

 

Zambrów, dn. 14.09.2017 r.