PLAN PRACY KOŁA LOP

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

GŁÓWNE CELE SZKOLNEGO KOŁA LOP:

-         pogłębianie wiedzy przyrodniczej

-         upowszechnianie wiedzy ekologicznej

-         kształtowanie świadomości ekologicznej

-         rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody

-         poznanie najbliższego środowiska

-         zwracanie uwagi na konieczność ochrony środowiska

-         kształtowanie postawy współodpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska

-         kształtowanie postaw proekologicznych

-         rozwijanie szacunku dla każdej istoty żywej

-         poznanie problemu zagrożenia gatunków roślin i zwierząt

 

 

PLANOWANE DZIAŁANIA:

-         udział młodzieży w akcji sprzątanie świata ,

-         systematyczne przygotowywanie gazetki ściennej o tematyce  ekologicznej i prozdrowotnej ,

-         przygotowywanie i udział uczniów w olimpiadach i konkursach

-         obserwacje mikroskopowe

-         planowanie i tworzenie prezentacji multimedialnych o tematyce prozdrowotnej

-         propagowanie treści prozdrowotnych