TECHNIK BUDOWY DRÓG

 

Czemu technik budowy dróg?

 

 

Nauka trwa 4 lata. Uczniowie potwierdzają  dwie  kwalifikacje (grupy umiejętności) zdając egzaminy w trakcie trwania nauki w szkole:

·          Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

·         Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

 

Po każdej potwierdzonej kwalifikacji uczniowie otrzymują świadectwo. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu wszystkich kwalifikacji, wydawany w języku obcym, honorują kraje UE.

 

                                          Czego się nauczysz?

 

 

 

Będziesz umiał organizować procesy budowlane, oceniać stan obiektów budownictwa drogowego oraz sporządzać ich dokumentację.

 

Gdzie możesz pracować?

 

 

 

 

Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach wykonujących roboty drogowe, u zarządców dróg publicznych i w biurach projektowych, organach administracji państwowej i samorządowej, służbach Obrony  Cywilnej  Kraju,  wytwórniach  materiałów  budowlanych  i  drogowych.