Informacje o projekcie                   Sprawozdanie ze stażu                

                              Laboratorium językowe-zdjęcia             Zestawy interaktywne-zdjęcia     

                                                 Wyposażenie pracowni  sprzedaży-zdjęcia  

                                                                 Podsumowanie projektu

 

Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej
z  Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Zespół Szkół Agroprzedsiębiorzości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie rozpoczął realizację projektu „Zawodowy paszport do kariery".

 Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu jest podniesienie wdrożenie innowacyjnego programu rozwojowego w naszej szkole.

Celami szczegółowymi projektu są między innymi:

1.       rozwinięcie kompetencji kluczowych uczniów biorących udział w projekcie,

2.       rozwinięcie kompetencji zawodowych uczniów,

3.       wzrost praktycznego przygotowania naszych uczniów do pracy zawodowej poprzez nowoczesne staże u pracodawców.

 

Powyższe cele realizowane będą poprzez  atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne oraz dydaktyczno – wyrównawcze:

1.       zajęcia z języka angielskiego, - więcej informacji tutaj

2.       zajęcia z matematyki, - więcej informacji tutaj

3.       zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego,- więcej informacji tutaj

4.       kurs prawa jazdy kat. T,

5.       doradztwo i poradnictwo edukacyjno - zawodowe, - więcej informacji tutaj

6.       organizację staży. - więcej informacji tutaj

 

Ze środków pozyskanych na realizację projektu zostanie zakupione nowoczesne wyposażenie szkoły, w tym: laboratorium językowe, zestawy interaktywne oraz wyposażenie pracowni zawodowych.

Projekt jest skierowany do wszystkich uczennic i uczniów, kształcących się w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie.